Ресторант Асеневци

Велико Търново

БългарскиБългарски EnglishEnglish

Проект: “Повишаване на квалификацията на служители на Калоян ВТ ООД”

„Калоян ВТ“ ООД – гр. Велико Търново изпълнява проект: “Повишаване на квалификацията на служители на Калоян ВТ ООД”, по договор № BG05M9OP001-1.0210311-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Общата стойност на проекта е 102 410.00 лева, от които 87 048.50 лева европейско и 15 361.50 лева национално съфинансиране. Безвъзмездната финансова помощ е 100%.

Общата цел на проекта е да се повиши производителността на труда и адекватността на уменията на заетите лица в „Калоян ВТ“ ООД, както и да се създават условия за устойчива заетост, чрез включване в релевантни за съответната длъжност обучения.

Основните дейности по проекта са: Дейност 1: Предоставяне на професионално обучение за придобиване на професионалната квалификация на заети лица. Дейност 2: Обучение за придобиване на ключова компетентност, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: - 22 лица, придобили втора степен по професия "Сервитьор-барман", специалност: "Обслужване на заведения в обществено хранене"; - 36 лица, придобили втора степен по професия "Готвач", специалност: "Производство на кулинарни изделия и напитки"; - 4 лица, придобили част от професия по трета квалификационна степен по професия "Администратор в хотелиерство", специалност: "Организация на обслужване в хотелиерството"; - 76 лица преминали обучение по КК 4 с подобрени компютърни умения; - повишена мотивация за работа; - подобрена ефективност и производителност на труда в компанията.


Срокът на изпълнение на проекта е 14 месеца - от 01.04.2018 до 01.06.2019 г.